Meer informatieDownload door hier te klikken de nieuwste brochure van Zon op Erf.

Zon op Erf is een plan dat startte in 2015 om leegstand tegen te gaan en vrijkomende boerenerven te benutten voor de opwekking van zonne-energie. De schuren worden gesloopt en het asbest gesaneerd.

Zon op Erf, het vervolg

Een pilot is inmiddels afgerond en de presentatie aan opdrachtgever provincie Gelderland is geweest. Om de demonstratieprojecten te kunnen uitvoeren is met succes aan de provincie gevraagd een stimuleringsfonds op te richten. Deze projectsite is daar het eerste resultaat van.

Huidige stand van zaken (begin 2019)

Het resultaat van de pilot is dat provincie Gelderland voor de vijf eerste projecten een investeringsbijdrage beschikbaar heeft gesteld en daarnaast een subsidie beschikbaar heeft verstrekt voor optimalisatie en kennisoverdracht. Van deze vijf zogenaamde demonstratieprojecten zijn er twee projecten waarvoor inmiddels de SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) door de overheid is verstrekt. Deze twee projecten worden dit jaar gerealiseerd. Over de overige drie demonstratieprojecten wordt momenteel overlegd met geïnteresseerden. Op dit moment zijn nog mogelijkheden om deel te nemen aan een van deze demonstratieprojecten waarvoor dus een extra investeringsbijdrage door de provincie beschikbaar wordt gesteld. Meld je (vrijblijvend) aan!

Met de uitvoering van de demonstratieprojecten wordt ervaring opgedaan en door het verder optimaliseren worden de kosten van een zonnepark omlaag gebracht waardoor in de nabije toekomst voor de realisatie van grotere aantallen Zon op Erf parken geen of weinig aanvullende stimuleringsgelden nodig zijn.

Netaansluiting MAXIMAAL 2 megawatt

Voor projecten binnen ons Zon op Erfprogramma is de verwachting dat het maximaal te installeren vermogen 2 MW (2.000 kW) zal bedragen. Dit vermogen is het maximale vermogen dat nog aangesloten kan worden op de grondkabels van het middenspanningsnetwerk van netbeheerder Liander. Dit vermogen van 2 MW is dus beduidend hoger dan het uitgangspunt van 1 MW ten tijde van de pilot Zon Op Erf. Dit heeft enerzijds te maken met het gegeven dat een zonneweide met een hoger geïnstalleerd vermogen een gunstiger rendement oplevert. Anderzijds moet een zonneweide met een vermogen hoger dan 2 MW worden aangesloten op een onderstation van het hoogspanningsnet en daarvoor de kosten van de netaansluiting meestal een veelvoud bedragen van een aansluiting met een vermogen van maximaal 2 MW op het middenspanningsnet.