Vergunningtraject

De gemeente speelt een belangrijke rol in het totale proces. Een aantal gemeenten in de Achterhoek is momenteel bezig om in hun ruimtelijke plannen de mogelijkheden voor opwekking van duurzame energie met zonneweiden op te nemen.

Afhankelijk van wat een gemeente opneemt in het betreffende bestemmingsplan zal er al of niet een wijziging op het bestemmingsplan aangevraagd moeten worden als het uiteindelijke technische ontwerp van de zonneweide daarvan afwijkt.

Eerst vergunningen rond, daarna subsidie

Voor de aanvraag van de SDE+ subsidie is het noodzakelijk dat de omgevingsvergunning, en dus ook een eventuele wijziging van het bestemmingsplan, definitief verleend is. De verleende vergunning dient als bijlage bij de SDE+ subsidieaanvraag gedaan te worden. Voor de aanvraag van de vergunningen dienen vaak de nodige onderzoeksrapporten (m.e.r.-aanmeldnotitie) en tekeningen gemaakt te worden. Het in kaart brengen van deze benodigde bijlagen en het verlenen van opdracht aan betreffende adviseurs is één van de eerste handelingen die moeten gebeuren. Van belang is dat een goede landschappelijke inpassing van de zonneweide in de omgeving plaatsvindt waarbij rekening gehouden wordt met mogelijke wensen van belanghebbenden.